دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

تور مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

بازدید مجازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،

شامل کلیه دانشکده ها ، هتل و بیمارستان

http://www.srbiau.ac.ir