آسایشگاه سالمندان کهریزک

تور مجازی آسایشگاه سالمندان کهریزک

این پروژه در سال ۱۳۸۶ توسط گروه مجری تورهای مجازی منها اجرا گردیده است.

بازدید مجازی از آسایشگاه سالمندان کهریزک،

مرکز نگهداری،آموزش و توانبخشی معلولین ،سالمندان و بیماران ام اس