پتروشیمی برزویه

تور مجازی پتروشیمی برزویه

بازدید مجازی از پتروشیمی برزویه (نوری)،

یکی از بزرگترین مجتمع های پتروشیمی تولید کننده مواد آروماتیک در جهان،

واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در بندر عسلویه

http://www.bpciran.com